Kto jest administratorem danych osobowych gości/ klientów?

Administratorem danych osobowych gości/ klientów Obiektu Hotelarsko-Gastronomicznego „Holiday”, zwanego dalej „Holiday” jest Biuro-Usługowo Handlowe „Mirage” Mirosław Szyszko z siedzibą w Suwałkach przy ulicy Noniewicza 57, 16-400 Suwałki, wpisane do rejestru przedsiębiorców na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadające NIP 8440003389, adres korespondencyjny j.w., telefon 87 566 65 55.

Źródło pochodzenia danych osobowych gości/ klientów „Holiday”?
Dane osobowe gości/ klientów zostały przekazane nam przez:

 1. jeden z niżej wymienionych podmiotów: Lemonpixel.pl Roman Korczyński, eTravel S.A., Booking.com B.V., Expedia, Inc., Grupa eholiday.pl Sp. z o.o., HRS – HOTEL RESERVATION SERVICE Robert Ragge GmbH, SZALLAS.HU LTD, TripAdvisor LLC, i/lub należących do nich podmiotów grupy kapitałowej oraz będących w ich posiadaniu stron internetowych umożliwiających dokonanie rezerwacji,
 2. podane zostały telefonicznie, lub osobiście przez gości/ klientów,
 3. przesłane poprzez serwery właściciela usługi e-mail, gdzie za pośrednictwem wiadomości
  ze skrzynki e-mail dane przesłano na jeden z adresów poczty elektronicznej należących
  do Administratora.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych gości/ klientów „Holiday”?

Celem, dla których „Holiday” przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz innych świadczonych przez „Holiday”. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez „Holiday” jest:

 1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez „Holiday” w związku z poniesioną przez „Holiday” szkodą wyrządzoną przez gościa/ klienta lub obrona przed roszczeniami gościa/ klienta
  w stosunku do obiektu,
 2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych.

W przypadku, gdy gość/ klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, „Holiday” przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa/ klienta informacji marketingowych i ofert swoich produktów i usług.

Ponadto, „Holiday” przetwarza dane osobowe gości/ klientów gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie obiektu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa/ klienta pozyskanych przez „Holiday” jest umowa o świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz innych świadczonych przez „Holiday”.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa/ klienta wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa/ klienta.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa/ klienta przez monitoring obiektowy jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

„Holiday” przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. firmom świadczącym usługi IT dla ”Holiday”,
 2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu,
 4. organom i służbom państwowym takim jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe:

 1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz innych świadczonych przez „Holiday”, będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych „Holiday” lub gościa/ klienta, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe, tj. do momentu jej wycofania,
 3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 25 dni od dnia utrwalenia,
  a następnie zostaną trwale usunięte.

Jakie są prawa gościa/klienta w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Każdy gość/ klient ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość/ klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie „Holiday”. Ponadto „Holiday” udostępnia adres
recepcja@hotel-holiday.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Każdy gość/ klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy hotel będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?
„Holiday” nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym czy ustawowym?
Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy świadczenia usług hotelarskich, gastronomicznych oraz innych świadczonych „Holiday”. Brak podania danych osobowych uniemożliwi „Holiday” zawarcie umowy świadczenia usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wszystkich pozostałych świadczonych przez Hotel.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?
„Holiday” nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Właściciel Obiektu Hotelarsko-Gastronomicznego HOLIDAY